Natura 2000 ala kõrvale plaanitud kaevandus hoiti napilt ära (0)

Ohepalu looduskaitseala ja Viitna maastikukaitseala vahelisele alale Kadrina vallas oli juba väljastatud kaevandamise luba, mis tänu MTÜ Eesti Metsa Abiks sekkumisele tühistati. Ala, kuhu karjäär planeeritud oli, asub Natura 2000 vahetus läheduses.

Eelmise aasta novembris väljastati Kadrina vallas asuvale alale Soomukse III liivakarjääri kaevandamise luba, mille MTÜ Eesti Metsa Abiks (EMA) üsna kohe vaidlustas ning mille tulemusena keskkonnaamet loa tühistas. Kõnealusele piirkonnale on vald loomas ka looduskaitseala ja see oli ka aluseks vaide tühistamisel, kus oli välja toodud, et kohaliku omavalitsuse üksus ei olnud küll loale keelduvat seisukohta esitanud, kuid ainuüksi kohaliku kaitseala asutamise soov ja kavatsus on piisav tahteavaldus, et vald seda karjääri vaidlusalusesse asukohta ei soovinud.

Looduskaitseala loomine

Loodav kaitseala, mis hakkab seisma Uku, Viitna ja Arbavere külades asuva looduse eest, saab kandma Uku mõhnastiku kaitseala nime. „Kaitse alla võetavaks maastikuks on Viitna-
Ohepalu oosistik, täpsemalt selle keskosas asuv Uku mõhnastik, mis lisaks paljudele väärtuslikele looduskooslustele, pinnavormidele ja kaitsealustele liikidele kannab ka rikkalikku kultuuriloolist pärandit ja looduslikke pühapaiku,“ selgub Kadrina valla ametlikust seisukohast.

„Vahetus läheduses on ka I ja II kaitsekategooria liikide registreeritud elupaigad, kes on kantud linnudirektiivi I lisasse, mis tähendab seda, et nad on üleeuroopaliselt ohustatud seisundis ning vajavad erilist kaitset,“ selgitab EMA juhatuse liige Helena Eenok (pildil).

Liivakarjäär oleks suureks ohuks loodusele ja keskkonnale

EMA tõi vaides välja, et negatiivne mõju kõrvalasuvale Natura 2000 alale oleks kaevanduse loomise korral olnud laastav ning keskkonnaluba on vastuolus Kadrina valla üldplaneeringuga.

„Kavandatav karjäär jääb Kadrina valla üldplaneeringu, samuti maakonnaplaneeringu järgi osaliselt väärtusliku maastiku alale ja täielikult rohevõrgustiku alale ning lahustükkide vahel kulgeb üldplaneeringus käsitletud Arbavere–Uku ilus teelõik 24 Tapa–Loobu teel,“ selgitab EMA esindaja Indrek Hein (pildil).

„Lisaks asub Kadrina vald valdavalt nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjavee alal. Kaevandustegevuse käigus kasutatav tehnika ja seadmed sisaldavad sadu liitreid hüdraulilist õli, mis liigub suuresti mööda kummivoolikuid. Kummivoolikute purunemisi ei ole võimalik vältida ning seega on pidev ökokatastroofi risk kohe Natura 2000 ala piiri taga kummitamas,“ täiendab Hein.

„Väga kena oli näha, et meie toetusest vaidele oli abi, sest loa andmise esialgse menetluse käigus vallalt arvamuse küsimise ajal ei olnud Kadrina vallal veel Uku mõhnastiku kohaliku kaitse alla võtmise menetlust ametlikult algatatud,“ kommenteerib toimunut Kadrina valla keskkonnaspetsialist Pamela Talzi.

Soomukse III liivakarjääri keskkonnaloa kehtetuks tunnistamise tegelikuks põhjuseks oli keskkonnaameti maapõue büroo juhataja Martin Nurme (pildil) sõnul vastuolu Kadrina valla üldplaneeringuga. „Kuna antud ala on osaliselt väärtuslikul maastikul, ilusa teelõigu lähistel ning täielikult rohevõrgustiku tuumalal. Kuigi üldplaneeringu ega maakonnaplaneeringu seletuskiri konkreetselt ei välista antud aladele karjääri rajamist, on siiski oluline, et keskkonnaamet ega kohalik omavalitsus ei analüüsinud menetluse käigus planeeringutega kooskõla piisavas mahus,“ selgitab Nurme.

„Juhtum näitas puudujääke asutuste omavahelises suhtluses. Keskkonnaamet küsis ligi poolteist aastat kestnud menetluse käigus korduvalt kohalikult omavalitsuselt arvamust. Samuti edastasime tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks nii kaevandamisloa taotluse kui menetluse käigus koostatud keskkonnamõjude hindamise algatamata jätmise eelnõu ning loa andmise eelnõu (samuti neile eelnõudele järgnenud korraldused, mida oli kohalikul omavalitsusel võimalik vaidlustada). Terve menetluse käigus kohaliku omavalitsuse ametlikku seisukohta ei laekunud,“ lisab ta.

„Kohtupraktikas on leitud, et võimalike planeeringutega vastuolude korral on keskkonnaamet kohustatud välja selgitama kohaliku omavalitsuse seisukoha. Kuigi seda üritati teha korduvalt, ei tulnud menetluse käigus seda seisukohta ning seda loeti vaikimisi kooskõlastuse andmiseks,“ räägib Nurme. 

Esimene kohaliku omavalitsuse seisukoht lisandus EMA Eesti Metsa Abiks vaidele, milles kohalik omavalitsus nõustus vaide esitajatega. Keskkonnaamet luges seda tagantjärgi mittenõustuva arvamuse andmiseks ning sellest lähtuvalt tunnistati Soomukse III liivakarjääri kaevandamisloa kehtetuks.

Natura 2000 – kaitseala, mida peab omakorda kaitsma

Natura 2000 aladel asuvad sihtkaitsevööndid, mis on täielikult kaitstud. Kahjuks asuvad seal ka piiranguvööndid, kus on tänaseni toimunud tavapärane metsamajandustegevus. Möödunud aasta lõpus võitis EMA kohtus keskkonnaametit ning kohtuotsuse järgi ei tohi edaspidi enam metsateatisi Natura 2000 alale väljastada ilma mõju ala terviklikkusele hindamata. Negatiivse mõju olemasolu korral metsateatist väljastada ei tohi.

EMA esindaja Helena Eenoki sõnul on Natura 2000 alade kõrval asuva tegevuse kontrollimine Eestis veel lapsekingades ja enamasti on Natura 2000 ala lähedal toimuv majandustegevus olnud lubatud, kuid Euroopa kohtust on tulnud mitmeid pretsedente, et mõju Natura alale tuleb hinnata ka Natura ala vahetus läheduses asuvatele tegevustele.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.