Tooted paberkandjal

Tellimused

Tellimus on samaväärne meediaettevõtte ja tellija vahelise ostu-müügilepinguga, mis jõustub (esimese) arve tasumisel.

Tellimuse tegemisel nõustub tellija (eraisik või juriidiline isik) järgima alltoodud tingimusi kõigi tellitavate füüsiliste, elektrooniliste või kontseptuaalsete toodete puhul.

Tellija kohustub esitama järgmised andmed:

Tellija või maksja ees- ja perekonnanimi, aadress, telefoni number, e-posti aadress, dokumendi number või isikukood.

Meediaettevõtte (edaspidi ettevõtte) vastutus on piiratud ostetava toote valmistamise ja kandeasutusele tarnimisega. Ettevõte ei vastuta toote kande teostamise eest, mis on allhanke korras kandeasutuselt sisse ostetav teenus ega kuulu sellesse lepingusse. Anname siiski endast parima, kandeasutus täidaks oma ülesandeid.

Tellija peab tagama järgnevat:

– kättetoimetamiseks ette nähtud aadress on sama, mis tegelik kättetoimetamise aadress ja see aadress on olemas

– tagama turvalise ja hea ligipääsetavusega avatava postkasti (jää- /lumevaba), mida saab tuvastada tellijale kuuluvana ja mis sobib toote mahutamiseks (vähemalt 200 x 20 mm (pikkus, laius)

Kohaletoimetamise aadressi saab muuta, saates e-kirja aadressile info@harjuelu.ee koos tellija isikut tõendava dokumendi koopia, vana aadressi, tellija nime ja uue aadressiga.

Tellimus uueneb automaatselt, kui tellija ei tühista tellimust rohkem kui üks kuu enne lepingu lõppemist. Uus arve saadetakse tellijale või debiteeritakse tema pangakontolt otsearvelduse olemasolu korral.

Tellijal on õigus tellimus tühistada 2 nädala jooksul alates ostukuupäevast. Pärast selle aja möödumist tellimusperioodi eest raha ei tagastata, sest halduskulud ületavad tellimuse väärtust.

Ettevõttel on õigus tellimus igal ajal lõpetada, kui tellija ei täida mõnda tellimisega seotud tingimust, rikub seadust või ei maksa nõutavaid tasusid. Sel juhul tagasimakseid ei tehta, sest tellimuse lõpetamise halduskulud on suuremad kui tellimuse väärtus.

Otsekorraldus

Tellimuse automaatseks uuendamiseks saab sõlmida otsekorralduslepingu. Otsekorraldusarved tuleb seadistada Teie pangas vastavalt müügimeeskonna esitatud juhistele.

Otsekorralduse puhul arvestatakse uue tellimuse summa maha Teie pangakontolt ning tellimus uueneb automaatselt.

Võite otsearvelduse igal ajal tühistada oma pangas. See tähendab, et edasisi tellimusi ei pikendata automaatselt.

 

Elektroonilised tooted
Tellimused

Elektrooniliste toodete tellimise ja elektrooniliste toodete otsekorralduste tingimused on samad kui ülaltoodud paberkandjal toodete puhul, kuid tooteid kliendile ei tarnita, kojukannet teostatakse üksnes paberlehe tellimuste puhul.

Elektrooniliste toodete tarnimine toimub e-posti vahendusel tellija antud aadressile. Tellija kohustus on tagada korrektne ja toimiv e-posti aadress ning piisav vaba ruum iga toote tarnimiseks (vähemalt 4 MB toote kohta).

 

Reklaam, sisuloome või kujundustööd (paberkandjal või elektrooniline)

Reklaami tingimused on järgmised:

Pärast reklaami puudutavate üksikasjade kokkuleppimist (näiteks hind, positsioon, ajaleht/ajalehed või portaal(id), suurused ja ilmumise sagedus) loetakse leping lõplikult vormistatuks.

Leping loetakse kehtivaks kas telefoni teel sõlmitud või kirjaliku lepinguga.

Reklaami tellija on kohustatud: a) esitama kõik reklaamide loomiseks vajalikud materjalid (see hõlmab soovitud teksti ja pilte õiges vormingus – vt allpool) või b) paluma ettevõttel luua vajalikud materjalid, mille eest tellija tasub eraldi,  mille täpsetes tingimustes lepitakse kirjalikult kokku. Vaikimisi eeldatakse, et reklaami tellija võimaldab kõik vajalikud materjalid.

Pakkumises ja veebilehel välja toodud hindadele lisandub käibemaks, kui ei ole teisiti märgitud.

Reklaami avaldamise soov on võimalik tühistada mistahes põhjusel.

Täielik tagasimakse on võimalik tühistamise korral rohkem kui 30 päeva enne kuulutuse avaldamise kuupäeva.

Kui tellimus tühistatakse 7-30 päeva enne avaldamist, lisandub tühistamistasu, mis on 50% hinnast.

Kui tellimus tühistatakse vähem kui 7 päeva enne avaldamist, lisandub tühistamistasu, mis on 100% hinnast.

Kui ettevõte on disaini- või kirjutamisteenused juba lõpule viinud, ei saa seda teenust tühistada ja selle eest tuleb tasuda kogu summa ulatuses.

Tühistamise korral peaks reklaami tellija saatma e-kirja aadressile myyk@harjuelu.ee koos nime ja panga andmetega, mis on vajalikud tagasimakse sisestamiseks pangasüsteemi. Tühistamise tagasimaksed teostatakse 14 päeva jooksul pärast tühistamisavalduse  kättesaamist ja toimingu kinnitust.

Ettevõttel on õigus reklaami avaldamine igal ajal lõpetada või neid mitte kuvada, kui reklaami tellija ei vasta mõnele reklaamitingimusele, rikub seadust, materjalid ei ole seadusega kooskõlas või ei ole maksnud nõutavaid tasusid. Sel juhul raha ei tagastata kui esmakordne avaldamise kuupäev on vähem kui 7 päeva pärast.

 

Reklaamimaterjalide nõuded

Kui algmaterjal on vektor formaadis – näiteks .ai, .eps, siis palun esitage:
– koguvärv 240
– värv: cmyk
– must eraldi värvina
– font: curved

Kui algmaterjal on bitmap – näiteks .jpg, .tif, .png, palun esitage:
– resolutsioon: vähemalt 200 DPI
– värvitoon: cmyk kujul
– koguvärv: 240
– Lõikevaru: ei ole
– must erladi värvina

Kui algmaterjal on PDF, palun esitage:
– resolutsioon: vähemalt 200 DPI
– värvitoon: cmyk kujul
– koguvärv: 240
– lõikevaru: ei ole
– must eraldi värvina
– font: embedded

Ärge kasutage Pantone värve.

Teksti esitamiseks puuduvad spetsiifilsed nõuded kuniks on tegemist redigeeritava tekstiga.

MS Word, Excel, Powerpoint jt programmed ei sobi valmisreklaami esitamiseks, aga neid saab kasutada kujundusidee edastamiseks.

 

Uudiskirja ja / või reklaammaterjalide tingimused

Uudiskirja tellimustega saab liituda ettevõtte kodulehe kaudu või saates meili aadressile info@harjuelu.ee. Nõutavad üksikasjad on ees- ja perekonnanimi, e-posti aadress ning mõnel juhul aadress ja telefoninumber.

Uudiskiri saadetakse klientidele regulaarselt, kuid ettevõte ei anna lubadusi ega garantiisid uudiskirjade ilmumise aja, sageduse ega sisu osas.

Uudiskirja või muude reklaammaterjalide saamisega nõustudes, nõustub tellija ka igasuguse turundus-, reklaami- ja teabealase kirjavahetuse saamisega, mis on seotud ettevõttega või kolmandate osapooltega.

Uudiskirja tellimusest on võimalik loobuda, saates e-kirja aadressile info@harjuelu.ee ja taotledes uudiskirja tellimuse tühistamist, palume saata oma nime, e-posti aadressi ja tellimusega seotud registreerimisnumbrid. Seejärel eemaldab ettevõte teid 14 päeva jooksul liitumisloendist.

Lisaks nõustub tellija oma isikuandmete säilitamise ja töötlemisega vastavalt ettevõtte privaatsuse ja andmetöötluse korrale.

 

Kaebused

Tellijal on õigus 7 päeva jooksul pärast probleemi ilmnemist esitada pretensioone mis tahes toodete või teenuste kohta, saates e-kirja aadressile Info@Harjuelu.ee.

Kõik kaebused vaadatakse läbi 14 päeva jooksul ja vastus saadetakse kaebuse esitajale. Kõik vastused ja otsused edastatakse vastavalt ettevõttes kehtivate eeskirjade kohaselt ja otsused on lõplikud.

 

Üldised märkused

Ettevõttel on õigus muuta mis tahes teenuse või toote tingimusi ühepoolselt igal ajal, klient on kohustatud regulaarselt jälgima ettevõtte veebilehel olevaid tingimusi. Tingimuste muudatused jõustuvad kõigi varasemate lepingute suhtes ühe kuu jooksul pärast muudatuse avaldamist ettevõtte veebilehel ja uute lepingute suhtes kohe pärast muudatuse jõustumise kuupäeva.

Ettevõttel on õigus muuta toodete või teenuste hinda igal ajal. Tellimuste hinna muudatused jõustuvad pärast uue tellimuse tegemist kui vana hind on kehtinud rohkem kui üks kuu (korduvate maksete korral) või koheselt uue makse teostamise puhul.

Ettevõttel on õigus igal ajal peatada mis tahes toote või teenuse pakkumine osaliselt või täielikult. Sel juhul saab klient täielikult kasutamata toote või teenuse eest raha tagasi, kuid osaliselt või täielikult kasutatud toote või teenuse eest raha ei tagastata.

 

Kõik avaldatud või üleantud tooted või teenused säilitavad ettevõtte autoriõigused ja kõik intellektuaalomandi õigused jäävad ettevõttele, olenemata sellest, mis viisil materjalid, tooted või teenused on edastatud. Edastatud teavet ei loeta üldkasutatavaks, vaid see on osa ettevõtte ja lugeja kahepoolsest kokkuleppest teabe saatmiseks ja vastuvõtmiseks. Materjale, tooteid ja teenuseid ei tohi ilma volitatud juhatuse liikme selgesõnalise nõusolekuta uuesti kasutada, uuesti avaldada ega kopeerida. Kõik objektid, kui need on autoriõigusega kaitstud, peavad sisaldama viiteid algsele allikale, artiklile, dokumendile või objektile ja selle, et ettevõte on originaali autor.

Materjalide, toodete, teenuste või teabe kopeerimine, muutmine või edastamine on keelatud füüsilistele ja juriidilistele isikutele.

Ülaltoodud eeskirjade eiramise korral määratakse iga rikkumise eest karistuseks 500 € suurune rahatrahv, millele lisandub kogu ettevõttele tekitatud kahju.

Ettevõte ei avalda ega garanteeri kindlaks määratud väljaannete avaldamise kuupäevi, teenuste või toodete kättesaadavust ja võib igal ajal teenuseid või tooteid muuta või peatada ega ole kohustatud sellest klienti teavitama. Ettevõte ei vastuta sellest tulenenud kahju eest ega kanna rahalist vastutust. Teated muudatustest ilmuvad www.harjuelu.ee kodulehel ning kliendi kohustus on perioodiliselt kontrollida ettevõtte poolt avaldatud teateid või värskendusi.

Ettevõte ei vastuta viivituste, piirangute, teenindusvigade või kohaletoimetamata saadetiste eest, mis on tingitud kolmanda osapoole postiteenustest, nagu Omniva, Target Master või mõni muu postiettevõte. Ettevõte ei hüvita kahju ega tee tagasimakseid, kui kahju on tingitud kolmanda osapoole teenustest.

Ettevõte ei vastuta ajutiste või püsivate talitlushäirete eest, mis on tingitud tema seadmetest, toodetest või teenustest.

Kõigi ülaltoodud tingimustega seotud küsimused saab saata aadressile info@harjuelu.ee.