KASUTUSTINGIMUSED

Vastu võetud Harjumaa Ühinenud Meedia OÜ juhatuse poolt 01.06.18

Lepingu tingimused HARJUELU.ee ja Klientide vahel

Tingimused kehtivad kõikide interneti lehekülje www.harjuelu.ee (edaspidi Lehekülg) kasutajaks registreerinud isikute (edaspidi Klient) ja Lehekülje omaniku, Harjumaa Ühinenud Meedia OÜ vahel Leheküljel olevate teenuste kasutamisel tekkivate õigussuhete kohta.
Harjumaa Ühinenud Meedia OÜ (registreeritud äriregistris registrikoodi 10327436 all, edaspidi HARJUELU.EE kontaktandmed on: aadress Pärnu mnt 139 E/11, 11316 Tallinn; e-posti aadress: info@harjuelu.ee

Teenuse üldtingimused

HARJUELU.EE pakub Klientidele välja virtuaalse koha, s.o. Lehekülje, kus Kliendid saavad osta maakonnalehe Harju Elu ning teiste HARJUELU.EE väljaannete tasulist sisu (uudised, uudislood, olemuslood, fotod, videod jm.) ning avaldama reklaami ja kuulutusi. Tehingute tegemiseks peab Klient looma kasutajakonto.
Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine Kliendi ja HARJUELU.EE vahel toimub elektroonilises vormis Tingimustes või Leheküljel sätestatud kontaktandmetel, kui Tingimustes ei ole sätestatud teisiti.
Lehekülg ja kõik sellega seonduvad autoriõigused kuuluvad Harjumaa Ühinenud Meedia OÜ-le.

Kliendi õigused ja kohustused

Klient kohustub:
* esitama Lehekülje konto loomisel kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat elektronposti aadressi;
* omama Leheküljel tegutsemiseks vaid ühte kasutajakontot;
* hoidma Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnust nii, et see ei satuks kolmandate isikute kätte, v.a juhul kui Klient on selliseid kolmandaid isikuid volitanud ennast esindama Teenuste kasutamisel;
* koheselt elektronposti teel informeerima HARJUELU.EE Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et ta:

* on õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha Leheküljel võimaldatud tehinguid;
* täidab nõuetekohaselt kõiki Tingimustes sätestatud kohustusi;
* on teadlik, et /ostu/müügi tehingu tegemine toob kaasa siduva kohustuse/lepingu ning et sellise kohustuse täitmata jätmisel vastutab Klient kohustuse rikkumisega tekitatud kahjude eest täies ulatuses;
* on teadlik asjaolust, et Lehekülje kasutamiseks fikseeritud salasõna ja kasutajatunnuse sattumisel kolmandate isikute valdusesse on sellistel kolmandatel isikutel võimalik võtta Kliendile siduvaid kohustusi, mille täitmise eest vastutab Klient ning et HARJUELU.EE-l ei lasu kohustust kontrollida täiendavalt (s.o peale kasutajanime ja salasõna) Lehekülje kasutaja isikut; on teadlik ja nõustub sellega, HARJUELU.EE-l on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja Tingimustes sätestatule.
* kuni 18 aastane Klient kinnitab iga toimingu tegemisega Leheküljel, et vahetuse/ostu/müügi pakkumise tegemiseks on tal seadusliku esindaja nõusolek sellise pakkumisega kaasneva(te)sse tehingu(te)sse astumiseks ja sellega seotud kohustuste võtmiseks;
* Klient kohustub tasuma kasutatud Teenuste eest kõik Hinnakirjajärgsed maksed HARJUELU.EE arveldusarvele.

HARJUELU.EE õigused ja kohustused

HARJUELU.EE on õigustatud omal valikul kas piirama või tühistama Kliendi Lehekülje kasutamisõigust, sh muutma Leheküljel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgema Kliendi kasutajakonto ning mitte võimaldama tal uuesti Kliendiks registreeruda juhul, kui Klient:
* rikub Tingimusi või Tingimustest tulenevaid Kliendi kohustusi;
* on esitanud Lehekülje kasutajaks registreerumisel või Lehekülje kasutamisel informatsiooni, mis on väär, eksitav ja/või ebatäpne;
* tegutseb Leheküljel mitme kasutajanime all mitme kasutajakontoga; teadlikult ja tahtlikult levitab HARJUELU.EE lehel valeinformatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid või käitub ebaväärikalt.
* HARJUELU.EE on igal ajal õigustatud eemaldama Leheküljelt Kliendi poolt tellitud kuulutuse juhul, kui sellised pakkumised on vastuolus Tingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega.
* HARJUELU.EE on õigus nõuda Kliendilt Teenuse kasutamise eest tasu vastavalt Hinnakirjale.

Isikuandmete töötlemine

Andmeid, mida HARJUELU.EE on saanud füüsilisest isikust Kliendilt Lehekülje kasutajaks registreerumisel, ja Lehekülje kasutamise käigus küsinud või mis koguneb füüsilisest isikust Kliendi kohta muul viisil Lehekülje kasutamise teel (edaspidi Isikuandmed), on HARJUELU.EE-l õigus kasutada Teenuste osutamiseks, edasiarendamiseks ja personaliseerimiseks.
HARJUELU.EE ei anna Isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud Tingimustes sätestatud juhtudel.

Tingimuste muutmine

HARJUELU.EE on igal ajal õigustatud Lehekülje ja Teenuste arengust tulenevalt ning nende parema ja turvalisema kasutamise huvides Tingimusi ja Hinnakirja ühepoolselt muutma ning täiendama.
HARJUELU.EE kohustub teavitama Klienti Tingimuste ja Hinnakirja muudatustest ja täiendustest Leheküljel avaldatavate vastavate teadete kaudu. Tingimuste ja Hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest Leheküljel.

Lõppsätted

Lehekülje kasutamisest tulenevatele õigussuhetele Kliendi ja HARJUELU.EE vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
Tingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kliendi poolt ja kehtivad Kliendi ja HARJUELU.EE vaheliste Tingimuses reguleeritud õigussuhete kehtivuse ajal.
Kliendil on õigus Tingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest, samuti on Kliendil igal ajal õigus Tingimustes reguleeritud õigussuhted üles öelda, täites eelnevalt temal lasuvad kehtivad kohustused HARJUELU.EE ees.