Keskkonnaamet võib keelata Kääpa kaitsealal lageraied (0)
Article title
Foto Alo Unt

MTÜ Välgi Arendusselts tegi ettepaneku keelata Kääpa maastikukaitsealal lageraied, kuna raietegevus on sealsetele kaitsealustele liikidele üha suuremaks ohuks. Tänaseks on Keskkonnaamet (KeA) teavitanud Riigimetsa Majandamise Keskust (RMK) ja Luua Metsanduskooli Välgi Arendusseltsi esitatud ettepanekust. Selle tulemusena on Välgi piiranguvööndi lääneossa kavandatud lageraieteatised tagasi võetud ja neid raieid sinna ei kavandata.

Käesoleval suvel tegi Välgi Arendusselts Keskkonnaministeeriumile ettepaneku muuta Kääpa maastikukaitseala rangema kaitsekorraga looduskaitsealaks, kuna piirkonnas asub palju loodusväärtusi ja vääriselupaiku, mis vajavad senisest paremat kaitset. Lisaks tehti ettepanek keelata alal lageraieid, kuna intensiivne raietegevus on maastikukaitsealal elutsevatele looduskaitsealustele liikidele üha suuremaks ohuks. Menetluse ajaks palus ühing peatada ka juba planeeritud raietööd. Praeguseks hetkeks on Välgi piiranguvööndi lääneossa kavandatud lageraieteatised tagasi võetud.

Arendusselts osutas ka sellele, et kuna maastikukaitseala külastuskoormus on aasta-aastalt kasvanud, siis on see kaasa toonud üha suureneva prügistamise ning maastiku lõhkumise sõidukite poolt. Sellest johtuvalt leidis looduskaitseselts, et osad maastikukaitseala metsateedest tuleks looduse kaitseks tõkkepuudega sulgeda. Lisaks tegi Välgi Arendusselts ettepaneku mitte rajada uut Riigimetsa Majandamise Keskuse lõkkekohta maastikukaitseala lõunapoolsesse otsa, kuna lähiümbrusesse jääb juba üheksa RMK lõkkekohta.

Keskkonnaameti (KeA) esmase hinnangu kohaselt on Välgi arendusseltsi ettepanek Välgi piiranguvööndi piiride muutmiseks asjakohane. Amet on kavandanud alale kaitsealuste linnuliikide inventuuri, mis peaks toimuma 2021 ja 2022 aastatel. Samuti täiendava metsaelupaigatüüpide ülevaatuse. Kääpa MKA kaitse-eeskirja uuendamine on KeA ajakavas ette nähtud 2022–2023 aastal.

Ameti hinnangul ei saa enne inventuuri tulemuste saamist ja vastava menetluse algatamist anda täpsemat infot kaitsealal kehtivate piirangute muutmise kohta. Uue kaitse-eeskirja koostamise protsess näeb ette vähemalt kahte avalikku kaasamist.

Kääpa maastikukaitseala hõlmab Kivinõmme, Sõõru, Elistvere, Pedassaare sihtkaitsevööndeid ning Välgi ja Tammeluha piiranguvööndit. Seal esinevad kaitsealuste liikide vääriselupaigad, elurikkad rohundid ja väärtuslikud metsatüübid. Ühtlasi kuulub ala üle-euroopalisse Natura võrgustikku. Kääpa maastikukaitsealal asuvad väärtuslikud metsise elupaigad. Seal elavad kaitsealused linnuliigid kalakotkas, merikotkas, väike-konnakotkas ja punaselg-õgija, samuti seitse erinevat rähniliiki laanrähn, valgeselg-kirjurähn, musträhn, hallpearähn, väike-kirjurähn ja väänkael, kelle arvukus metsamajandusliku tegevuse tõttu pidevalt kahaneb. Piirkonnas elab ka hõbe-nahkhiir, pargi-nahkhiir, põhja-nahkhiir ja mitmeid teisi kaitsealuseid liike nii taime- kui putukariigist, kes kõik vajaksid senisest terviklikumat ja paremat kaitset.

Lisainfo Signe Somelar-Erikson, MTÜ Välgi Arendusselts, tel 5343 1027, signe.somelar@gmail.com

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.