Rail Baltica raudteetrassi esimene lõik Ülemistelt Soodevaheni (0)

Rail Baltica projekti eesmärk on arendada välja kiire raudteeühendus, mis liidab Baltimaad Euroopa laiema raudteetaristuga. Harjumaa põhitrassi esimene etapp on projektis oluline verstapost, mille raames rajatakse uue generatsiooni raudteetaristu, et toetada kiiret, turvalist ja keskkonnasõbralikku raudteetransporti.

Põhitrassi esimene, 4,8 kilomeetri pikkune, raudteelõik ulatub Ülemistest kuni Lagedi tee ristumiskohani Soodevahes, Rae valla territooriumil. Ehitus hõlmab ka Ülemiste jaama osalist seisupargi muldkeha ning tulevase perspektiivse sõiduautode rongidele laadimise jaama raudteeosa muldkeha rajamist.

Kavandatud ja käimasolevad tööd

Raudteemuldkeha laius varieerub 14 ja 20 meetri vahel ning töödega on kavas alustada sel kevadel. Raudtee muldkeha rajamisega paralleelselt luuakse nõutav drenaažisüsteem, kaablikanalid, maaparanduse elemendid ja tugiseinad ning paigutatakse ümber olemasolevad tehnovõrgud. Lisaks on kavas ehitada lõigule väikeloomadele ohutut liikumist võimaldav truup.

Ehitustöödele eelnesid ulatuslikud ettevalmistustööd, sealhulgas ala raadamine ja puude juurimine. Need tegevused olid vajalikud, et maa raudteetrassi rajamiseks vabastada. Ettevalmistustööde käigus on tehtud märkimisväärseid pingutusi keskkonnamõju minimeerimiseks, sealhulgas elupaikade säilimise  ja loomade turvalise liikumise tagamiseks. 

Hetkel keskendutakse maaparandustöödele eesmärgiga tagada pinnase stabiilsus ja veerežiimi optimeerimine, mis on hädavajalik raudteetaristu pikaajaliseks vastupidavuseks. Lisaks on käimas Soodevahe kraavi puhastamine ja kindlustamine. Need tööd on kriitilise tähtsusega, et vältida üleujutusi ja tagada piirkonna looduslike veevoolude säilimine. Oleme selle käigus aktiivselt kohalike elanikega suhelnud ning koostöö on kulgenud väga positiivselt, tõstes seeläbi ka kogukonna silmis projekti usaldusväärsust.

Projekteerimine ja tulevased kaevetööd

Jätkuvalt on käimas raudtee projekteerimine ning see hõlmab nii tehnoloogilisi, keskkonna- kui ka turvalisusaspekte. Projekteerimistööde edenedes valmistutakse peatselt alustama ka kaevetöödega, mis on järgmine suur samm raudteetrassi füüsilisel rajamisel. Kaevetööde eesmärk on luua vajalikud tingimused raudteepõhja ja muude taristuelementide paigaldamiseks.

Harjumaa I trassi ehitustööd

Tööde tellija on OÜ Rail Baltic Estonia ning ehitajateks ühispakkujad AS TREV-2 Grupp ja AllSpark OÜ.  Projekti kogumaksumus on ilma käibemaksuta 34,176,386 eurot, millest 85% rahastatakse Euroopa Liidu ühendamise rahastust. Käesoleval kevadel algavad ehitustööd peavad lepingujärgselt lõppema 2027. aasta keskel.

Liikluskorralduse muudatused

Lähemas tulevikus liikluskorralduses olulisi muudatusi ei ole. Projektijuhtimise meeskond on teinud märkimisväärseid jõupingutusi, et minimeerida ehitustööde mõju ümbritsevale liiklusele. Siiski jälgitakse olukorda pidevalt ja vajadusel võetakse kasutusele täiendavad meetmed, et tagada nii liiklusohutus kui ka ehitustööde sujuvus.

 

Kokkuvõte

Rail Baltica Harjumaa põhitrassi ehitustööd on keerukad, kuna need nõuavad mitmesuguste lubade saamist. Samas on projektimeeskonnal õnnestunud töid kiiresti planeerida ja leida sobilikke lahendusi, mis aitavad ületada esile kerkinud väljakutseid. Erilist tähelepanu oleme pööranud keskkonnasäästlikkusele ja kohaliku kogukonna vajadustele, et tagada projekti harmooniline integreerumine ümbritsevasse keskkonda.

Harjumaa põhitrassi I etapi ehitustööd on märgilise tähtsusega samm rahvusvahelise raudteevõrgustiku arendamisel, andes olulise panuse regionaalse mobiilsuse, majanduskasvu ja keskkonnasäästlikkuse edendamisse. Rail Baltica kujutab endast kõrgtehnoloogilist ja tulevikku suunatud lähenemist transpordiinfrastruktuuri arendamisel, mis tagadeb Eesti ja meie lõunanaabrite parema ühendatuse Euroopaga.

Jane-Ly Tammekivi

Objektijuht, TREV-2 Grupp AS

 

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.