Kaks valda tahavad kiirraudtee trassijoont veelgi nihutada (0)
Rail Balticu eelistatud trassivalik Harjumaal on põhjustanud taaskord paksu verd naabervaldades Kiilis ja Sakus. Viimases kaalutakse koguni volikogu tasandil keelduda planeeringu lubamisest valla territooriumile.

Kuigi Kiili valla territooriumil kulgeb eelistatud trassivariant väga vähe, lõigates valla põhjatippu ning Luige aleviku juures ka valla läänepiiri, on sealsed elanikud avaldanud oma pahameelt. Selle nädala teisipäeval saatsid Kiili valla kolme asumi ühendused – Kangru Küla Selts, Luige Kandikeskus ja Sausti Küla Selts – ühispöördumise Vabariigi Valitsusele, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, Riigikogu Rail Balticu toetusrühmale ja Harju maavalitsusele. Selles avaldatakse protesti kiirraudtee trassikoridori asukoha määramise vastu Harjumaal.

Pöördujad juhivad tähelepanu „olulistele puudustele Rail Balticu trassi valiku protsessi läbiviimisel ning Harju maavanema poolt eelistatud trassikoridoride võrdlustulemuste olulistele vigadele“. Pöördumises leitakse, et eelistatud trass Harjumaal on tegelikkuses oluliselt kallim ja suuremate riskidega, kui avalikes materjalides näidatud.

Siia tuleb lisada, et Harju maavanema eelistatud trassivarianti (kaardil märgitud kui 16B+14C+14G) eelistasid ka Rail Balticu konsultandid ning esitasid selle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, kes omakorda esitasid selle kinnitamiseks valitsusele.

Vald arutab pöördumist

Kuigi Kiili valla territooriumi raudtee vaid riivaks, siis tegelikult asuvad nii Luige kui Kangru trassile lähedal. See on ka põhjus, miks pöördumine tehti. „Kangru, Luige ja Sausti elanikud on asunud Kiili valda elama, omades õigustatud ootust rajada oma perele kodu looduskaunis ja vaikses piirkonnas,“ seisab pöördumises. „Kodu soetamine on eraisikule väga suur investeering ning paljudele koduaomanikele mõjub Rail Baltic selles osas hävitavalt, kuna nende kodu jääb trassikoridori vahetusse lähedusse või lausa piirneb sellega.“

Kolme Kiili valla asumi elanike pöördumine pole jäänud tähelepanuta. Harju maavanem Ülle Rajasalu ütles BNSile, et praegused valikud ei tohiks näiteks Kangru küla kuigivõrd mõjutada. „Trassikoridori puhul tuleb silmas pidada, et see on ikkagi ületatav erinevates kohtades nii ülalt kui alt,” lausus ta.

Kiili vallavanema kohustusi täitev arendusnõunik-asevallavanem Aimur Liiva ütles Harju Elule kolme asumi pöördumist kommenteerides, et see teema on kõneks Kiili vallavolikogu 20. novembri istungil. „Tõenäoliselt volikogu teeb oma ametliku pöördumise,“ ütles ta.

Kuigi kohusetäitjana ei saa Liiva vallavalitsuse seisukohta esitada, märkis ta isikliku seisukohana, et väljapakutud eelistus on selgelt hädalahendus, mis on surutud sõna otses mõttes viimasel hetkel mitme tuhande inimese eluasemete vahetusse lähedusse ja sellega ei saa kuidagi nõustuda.

Lisaaega analüüsiks nõuavad avalduses ka kolme asumi elanikud. Lisaks märgivad nad, et on olemas ka trass tähistusega 10, mis läbib planeeritavat Nabala kaitseala ning mille eelistamisega peetaks inimesi ja nende kodusid tähtsamaks loodus- ja muinsusväärtustest. Selle trassi variantide, mis läbisid Kiili valla lõunaosa, vastu protesteerisid aga sealsete külade elanikud, kes kogusid oma pöördumisele 800 allkirja.
Kangru Küla Seltsi esinaine Merje Volt ütles, et „kui meie inimeste arvamust kuulda ei võeta, siis oleme valmis kaitsma oma põhiseaduslikke õigusi ja vabadusi Eesti Vabariigi seadustega ette nähtud korras“.
Kangru, Luige ja Sausti asumites elab rahvastiku registri andmetel üle 2000 inimese.

Saku kaalub keelamist

Eelistatud trassivariant kütab kirgi ka Saku vallas. Kuigi sellega nihkus trassijoon välja Kiisa tiheasumist, liikus see „meie kaunistesse hajaküladesse“, nagu ütleb Saku vallavolikogu esimees Tanel Ots. Kõige suuremat avalikku huvi tekitab tema sõnul aga hoopis Rabametsa terviseradade läbilõikamine.
Valla seisukoha kujundamiseks kutsus Ots kokku volikogu ettevõtlus- ja arenduskomisjoni, kuhu kutsuti ka üheksa valla küla ja terviseradade esindajad. Komisjoni seisukoht on, et ükski täna Saku valda läbiv trassijoon ei ole praegusel kujul sobiv.

Siit järgneb konflikti oht. Nimelt võimaldavad kehtivad seadused kohaliku omavalitsuse volikogul keelduda üldplaneeringu tasemel sellise planeeringu lubamisest oma territooriumile. Et Saku volikogu ei peaks nii drastilist võimalust arutama, on vald planeerijate poole pöördunud kahe kirjaga, kus on soovitud trassijoonte muutmist ja täiendavate läbipääsude rajamist. Tanel Otsa sõnul on enamikele ettepanekutele positiivselt vastatud, kuid sellegipoolest pole vallale sobivat trassi veel kaardil ja võitlust jätkatakse. „Kui vaja, siis ka volikogu eitava otsusega,“ märkis Ots.

Saku vald on nõus kaaluma varianti, kus trassijoone nihutamisega lääne suunas säilib Rabametsa terviseradade terviklikkus ja ei saa kahjustada Kajamaa külas Esko talu tegevus ning Noole tee ääres asuvad majad.

Nagu naabrid Kiilis, kujundab ka Saku vallavolikogu oma otsuse 20. novembril toimuval istungil.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.