Tänasest saab KIK-ist küsida toetust kombineeritud sademeveesüsteemide rajamiseks (0)
Article title
Foto pxhere.com

27. novembrist on kohalikel omavalitsustel ja vee-ettevõtetel võimalik taotleda toetust kombineeritud sademeveesüsteemide ja lahkvoolsete kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks. Toetatakse tegevusi, mis aitavad ennetada üleujutusi ja sellega kaasnevat reostust.

Toetus on ette nähtud sademevee probleemide lahendamiseks eelkõige tiheasustusaladel, kuna need on üleujutuste korral kõige haavatavamad. Kuna asulates on palju vett mitteläbilaskvaid pindu, nagu tänavad ja parklad, ning vähem rohealasid, kustkaudu vesi saaks pinnasesse imbuda, siis on seal ka loodusliku veeringe toimimine enam häiritud.

Kombineeritud sademeveesüsteemide toetuse raames toetatakse ka looduslikke ökosüsteeme jäljendavate rajatiste loomist, mis võimaldab sademevee tõhusamat käsitlemist ning ühtlasi leevendada põuaperioodide mõjusid.

Kliimaminister Kristen Michali sõnul on oluline tegeleda ekstreemsete ilmastikuolude ja nende tagajärgedega ennetavalt. „Me peame investeerima sademeveesüsteemidesse tulevikku vaatavalt, et suurendada oma vastupanuvõimet kliimamuutustest tingitud üleujutustele, aga ka pikenenud põuaperioodidele,“ kinnitas Michal.

„Meie linnade ja asulate sademeveesüsteemid on enamasti rajatud selliselt, et toime tulla tavapärase sademete hulgaga, kuid suurte vihmavalangute korral tekivad tänavatele sageli üleujutused, sest süsteemid ei suuda nii kiiresti vastu võtta suuri veekoguseid. Lisaks on reovee torustiku ülekoormuse korral alati suur reostuse risk. Samal ajal oleme teatud piirkondades põudade korral kimpus liigse veekasutusega, sest puuduvad haljastuses kasutamiseks sobilikud veereservid.“

Kombineeritud sademeveesüsteemide toetust antakse ühisvoolse ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimiseks lahkvoolseks või looduslähedase sademeveesüsteemi rajamiseks sademevee äkkvooluhulkade vähendamiseks, äravoolu viibe tekitamiseks ning sademevee pinnasesse imbumise soodustamiseks. Sellised looduslähedased süsteemid aitavad samuti kaasa sademevee puhastamisele saasteainetest.

Muuhulgas toetatakse vihmaaedade rajamist, vett läbilaskvate katendite kasutamist, tehismärgalade rajamist ning taimkattega ribade rajamist teede ja parklate ümbrusse.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused, nende asutused ja hallatavad asutused, vee-ettevõtjad, omavalitsusliidud, maakondlikud omavalitsusliidud või arenduskeskused.

Toetuse maksimaalne suurus ühe projekti kohta on 2 000 000 eurot, sealhulgas lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni ehitamiseks kuni 1 500 000 eurot. Taotlusvooru eelarve on 25 080 000 eurot.

Taotlusi saab esitada e-toetuse keskkonnas alates 27. novembrist kuni eelarve ammendumiseni. Rohkem infot toetuse taotlemise kohta on leitav KIK-i kodulehelt.

Taotlusvooru tingimusi tutvustav infopäev toimub 16.01.2024 kell 13.00 teamsi keskkonnas. Infopäevale registreerumine on avatud kuni 10.01.2023.

Toetust antakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist tegevuse „Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega kohanemine“ tulemuste saavutamiseks. Toetuse andmise tingimused töötas välja Kliimaministeerium koos Keskkonnainvesteeringute Keskusega.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.