Liivakarjäär vanajumala selja taha? (0)
Article title
Vello Viiburg, Harku abivallavanem. Fotod Ülo Russak

„Tundub, et Harku vald on maavaradelt väga rikas. Meil leidub peale ilusa looduse ja värske õhu ka paekivi, turvast ja liiva! Ehk leitakse pärast otsimist ka kulda,“ lausus Harku abivallavanem Vello Viiburg vallavolikogu istungil.

Naljatamisest oli asi siiski kaugel. Harku valda oli laekunud Sokkel Karjäärid OÜ geoloogilise uuringu loa taotlus. Selle kohta palus Keskkonnaamet nüüd arvamust.

„Keskkonnaamet palub vallavolikogul esitada arvamus esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui kahe kuu jooksul, s.o hiljemalt 09.08.2023,“ seisis Keskkonnaameti kirjas.

Samas juhiti tähelepanu, et antav arvamus on menetlustoiming, mis peab olema põhjendatud ning mis on tulenevalt kohtupraktikast iseseisvalt vaidlustatav. Nii et vaidlus Harku vallas paiknevate maavarade kaevandamise kohta võib lõhnata kohtuloo järele.

Roheline vöönd

„Halval nõukaajal oli ümber Tallinna Rohelise Vööndi Metsamajand. Siin ei tohtinud teha ei lageraiet ega kaevandada. Elasime nagu vanajumala selja taga. Eesti Vabariik tühistas selle kaitsevööndi, nüüd ei keela siin keegi ka suuri metsatükke lagedaks raiuda,“ meenutab Harju valla volikogu liige, loodusgiid Heinart Puhkim. Ka kaevandused on pealinnale järjest lähemale hiilinud.

„Vääna-Jõesuu, kus Sokkel Karjäärid OÜ tahab hakata uuringut teostama, on pealinnale lähim arvestatav puhkeala. Siinsesse mereranda sõidetakse pealinnast ja kaugemaltki nii nädalalõppu veetma kui ka pikemaks suvitama,“ teab Heinart Puhkim kohaliku elanikuna. Peale selle on piirkond kiiresti suureneva elanikearvuga – arendajatele ja inimestele meeldib see paik.

Mida taotleb kaevandaja?

Taotletava Vääna uuringuruumi teenindusala pindala on 39,98 hektarit. Kavandatava uuringu eesmärk on välja selgitada Vääna uuringuruumi geoloogiline ehitus, kasuliku kihi paksus, maavara levik ja kvaliteet ning kaevandamistingimused, mis võimaldaksid hinnata maavara aktiivset tarbevaru, et hiljem taotleda sellele alale maavara kaevandamiseks keskkonnaluba.

Uuringuruumi teenindusala on valitud suurem, et leida rohkem ja erinevaid võimalusi kaevandamiseks sobilike alade valikus. Uuringu eesmärk on tarbevaru tasemel välja selgitada uuringuruumis levivate setete (liiv ja/või kruus) maht, kvaliteet ning kasutamise võimalused. Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 65 uuringukaeveõõnt ja kuni 65 puurauku sügavusega kuni 35 meetrit. Nii on kirjas taotluses. Sokkel Karjäärid OÜ hinnangul on Vääna-Jõesuu metsade all leiduva maavara kogus 2,5 miljonit kuupmeetrit.

Vääna jõe kaitseala

Eesti Vabariik on küll Tallinna lähiümbruse rohevööndi olematuks kuulutanud, ent samas on kehtestatud mitmeid uusi kaitsealasid. Üks neist on Vääna jõe hoiuala, mis kehtestati vabariigi valitsuse määrusega 2014. aastal eesmärgiga kaitsta Vääna jõe vesikonnas ja Vääna jõe ümbruses elavaid olendeid – kalu, loomi, linde ja taimi. Inimestest pole selles määruses sõnagi.

Vääna jõgi. 

„Kui mõni aeg tagasi tahtsid Saue valla entusiastid Vääna jõe läbitavaks muuta, et süstadele ja kanuudele läbi jõkke kukkunud puude tee rajada, järgnes sellele keskkonnaameti resoluutne „ei“,“ meenutab loodusgiid Heinart Puhkim. Nüüd siis taotletakse luba terve jõekallas ja jõekaldal olev mets pahupidi pöörata, et siin metsades hakkaksid mõne aasta pärast kallurid vurama.

Harku vallavolikogu üksmeelne vastus – EI!

„Elu on näidanud, et kui on antud luba uuringuteks, siis enamikel juhtudel järgneb sellele ka maavara kaevandamine,“ sõnas abivallavanem Vello Viiburg Harku valla volikogu koosolekul. Seda, et firmal on plaanis peale uuringute läbiviimist asuda ka kaevandama, kinnitas Harju Elule ka Sokkel Karjäärid juhataja Ahto Pregel.

Uuringute käigus planeeritakse rajada kuni 65 uuringukaeveõõnt ja kuni 65 puurauku sügavusega kuni 35 meetrit.

Kuna aga Vääna jõe hoiuala piirkonnas on varasemalt teostatud mitmeid geoloogilisi uuringuid pinnakihtide hindamiseks, samuti on teostatud isotoop- geokeemia uuringuid, ei ole kuidagi põhjendatud täiendava loa andmine geoloogiliste uuringute tarvis kõnealuses uurimisruumis, leiti volikogu koosolekul.

„Geoloogiliste uuringute teostamine, rääkimata karjääri rajamisest, läheks vastuollu kogu antud piirkonna arenguloogika ja kehtiva Harku valla üldplaneeringuga. Seetõttu oleme sellele kategooriliselt vastu ning nõuame taotluse nr DM-124972 tagasilükkamist,“ sõnas volikogu esimees Erik Sandla kokkuvõtvalt.

Järgnes Harku vallavolinike üksmeelne otsus: lükata tagasi Sokkel Karjäärid OÜ taotlus alustada uuringuid Vääna-Jõesuu külas. Tõenäosus, et see otsus tunnistatakse õigusvastaseks, on siiski olemas. Juhul muidugi, kui taotleja pöördub kohtusse.

„Riigikohus on varemgi leidnud, et uuringutulemustel on iseseisev väärtus ka siis, kui uuringule kaevandamist ei järgne. Saadud teabe alusel tehakse vajaduse korral muudatused keskkonnaregistris, milles talletatud infot saab edaspidi kasutada näiteks uutes planeeringutes,” sõnas abivallavanem Vello Viiburg.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.